smpfa

سیاست های پولی و مالی

آشنایی با بانکداری الکترونیکی

مقدمه ای از بانکداری الکترونیکی:

بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فن آوری های پیشرفته نرم افزاری،سخت افزاری ومخابراتی برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی که باعث کم کردن حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک هاشود.به عبارت دیگربانکداری الکترونیکی ارایه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی واز طریق واسطه های ایمن وبدون نیاز به حضورفیزیکی مشتری می باشد.در واقع این نوع بانکداری اوج استفاده از فن آوری اطلاعات در جهت حذف دو قید زمان ومکان از خدمات بانکی است. بانک و بانکداری به عنوان زیر ساخت های اساسی کسب و کارالکترونیکی در جوامع اطلاعاتی از اهمیت زیادی برخوردارند.از این رو توسعه کمی وکیفی محصولات وخدمات مبنی بر فن آوری اطلاعات در ساختاربانک ها می تواند باعث افزایش کارایی و رقابت های بانکی شودودرنهایت موجبات رضایت مندی مشتریان را فراهم آورد.

دربانک های پیشرو ودرخدمات بانکداری الکترونیک،سیستم های جزیره ای یکپارچه میشوند،ازاین رومدیریت اطلاعات ومدیریت ارتباط بامشتریان بهبود می یابدکه این امر باعث رضایت مشتریان،صرفه جویی در هزینه ها ونهایتا درآمدبیشتربرای بانکها را درپی دارد.اماقبل ازاقدام به ایجادوپیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی بایدامکانپذیربودن آن رادررابطه بامسائل فنی،اقتصادی،مالی ونیروی انسانی مورد توجه قرار داد.توسعه شگفت انگیزفناوری اطلاعات وارتباطات وگسترش آن تحولات چشم گیری رادرنظام بانکداری بوجودآوردکه به4دسته زیرتقسیم می شود. 1- عملیات پشت باجه.2-عملیات جلوی بادجه.3-دسترسی مشتریان به حسابها.4-یکپارچه سازی سامانه هاومرتبط کردن مشتری باکلیه عملیاتهای بانکی.

 

 

 

 

 

مزایاومعایب بانکداری الکترونیکی:

مزایا:

    1-بازار نامحدود از لحاظ مکانی.

    2-رقابت نامهای تجاری.

    3-ارایه  خدمات گسترده.   

    4-ارایه خدمات متنوع براساس نیازوسفارش مشتری ونوآوری.

    5-بانکهای چندمنظوره مجهزبه امکانات الکترونیکی.

    6-تمرکزبرهزینه ورشددرآمد.

    7-کسب درآمد از طریق کارمزد.

    8-ازنظرزمانی نامحدودو24ساعته.

    9-وجودرابطه نزدیک وتنگاتنگ بین بانکها.

    10-به علت استفاده ازرایانه حجم کاغذونیروی انسانی به شدت کاهش می یابد.

   11-و...

معایب بانکداری الکترونیکی:

هنگامی که سخن از معایب بانکداری الکترونیکی درمیان مردم رواج پیدامیکند.درواقع همه ی ذهن ها روبه خرابی دستگاههای خودپردازوخرابی خطوط ارتباطی سوق پیدا می کند.ولی آیا فقط به این موارد می توان اشاره کرد،دراین بخش به آسیب شناسی صنعت بانکداری الکترونیکی ایران می پردازیم،البته طبقه بندی مشکلات وموانع موجود بر سر راه نظام بانکداری الکترونیکی ایران،به ارائه ی راهکارهایی موثردرجهت توسعه ی آن میکند.

1-عوامل بازدارنده اقتصادی که شامل مواردی همچون توجه نکردن به مناسبات بازار،نبود خلاقیت ونوآوری،پائین بودن سطح درآمدسرانه،بالا بودن هزینه ی خریدتجهیزات عرضهءخدمات بانکداری الکترونیکی، نبودسرمایه لازم ومقاومت مشتریان که گاهی رشدفناوری باعث غفلت از تغییرنیازهای مشتریان می شود.

2-تنگناهای فرهنگی،آموزشی که شامل مواردی همچون تمایل تاجران وحتی قشرعموم مردم به استفاده از پول نقد وکسب وکاربه شیوه ی سنتی،سطح پایین دانش فنی رایانه وآشنایی با اینترنت بانکداری الکترونیکی،عدم فرهنگ سازی لازم ومعرفی خدمات،عدم آشنایی مشتریان با نحوه ی کار با دستگاه های خودپرداز،عدم تجهیزوگسترش مراکزآموزش کار با ابزارهای الکترونیکی.

 3-موانع به کارگیری سامانهء m-payment که شامل موارد

تاخیرروندپذیرش شیوه های نوین پرداختی،عدم وجودزیرساخت مناسب،عدم توجه کافی به مسائل امنیتی،عدم حمایت از سوی دولت و...

4-چالش های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی که درخورمسائلی همچون چالش های قبل از تحقق،چالشهای هنگام تحقق،چالشهای پس ازتحقق.

5-مهمترین معضلات بانکی ازجمله عادت به کار برپایه اسناد کاغذی وروش سنتی و...

6-مشکل خودپردازها.

7-محدودیت هاوموانع بانکداری تلفن همراه، نظیرنبود خطوط ارتباطی امن،نبودخطوط سریع،نبوداعتماد،نبودضمانت اجرایی،نبودآگاهی واطلاع رسانی مناسب،مقاومت برخی مدیران سنتی،نبودفرهنگ سازی مناسب،ناهماهنگی بانک ها و سایر سازمان ها،محدودبودن خدمات.

البته راهکارهایی را برای رفع این مشکلات ارائه کرده اند ازجمله

راهکارهای اقتصادی،راهکارهای فرهنگی،آموزشی واجتماعی،راهکارهای قانونی

 

 

 

 

شیوه های اجرایی بانکداری الکترونیکی:

منظور از شیوه های اجرایی چیست؟

یادگیری فرایندی است که به سبب آن آدمی بااکتساب معلومات جدید،ازسرشت خام خویش فاصله میگیردوبا تبلورشخصیتش به حیات معنوی خویش سمت وسومی بخشد.البته یادگیری وشیوه ی اجرای آن این است که فرد معلومات جدید را با تجربه وتلاش خود بدست آوردواین امکان را بیابد که روزبه روز برای رفع نیازهای خود راه های بهتری را جستو جو کندوشانس بقای خود را افزون تر کند.

کلا شیوه های اجرایی بانکداری الکترونیکی در ایران با موضلاتی روبرو است که این دلایل ضعف کشور ایران را در بانکداری الکترونیکی می رساند.

شیوه های اجرایی درایران پس از راه اندازی دستگاه های خودپرداز راه اندازی شد و همینک با استفاده از دستگاه های کارت خوان هم اجرا می شود .

البته با پیدایش شیوه ی جدید بانکداری با موبایل وتلفن خانه، دگرگونی رابه همراه داشته مثلا مبارزه با پول شویی.

یارویکرد بانکداری الکترونیک همانندبانکداری اینترنتی ،خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون را در این دوره ها به دنبال داشته ایم که شیوه ی اجرای هرکدام توسط خود پردازها یا تلوزیون یااپراتور تلفن بانک به مردم گفته می شود.

نقش بانکها درتجارت الکترونیک:

تجارت الکترونیکی چیست؟

دریک تعریف ساده تجارت الکترونیکی یعنی انجام هرگونه امور تجاری وبازرگانی ازطریق شبکه جهانی اینترنت.

به عبارت دیگرتجارت الکترونیکی یعنی انجام معاملات وفروش محصولات  وخدمات از طریق فروشگاه های اینترنتی که این معاملات می تواندشامل خریدوفروش خرده یاعمدهءکالاهای فیزیکی یا غیر فیزیکی مانند محصولات غذایی یا نرم افزار کامپیوتری وارائه ی خدمات به مشتریان نظیر مشاوره های حقوقی،پزشکی،مالی ویاموارد دیگرتجاری نظیر تبادل کالا با کالامناقصات ومزایدات باشد.درسال 1997کمیسیون اروپا تجارت الکترونیک را چنین تعریف کرد:این نوع تجارت نوعی از تجارت است که برپردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل متن ، صداوتصویر مبتنی باشد.

این تجارت فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها وخدمات ،تحویل فوری مطالب دیجیتال،انتقال الکترونیکی وجه،مبادله الکترونیکی سهام ،برنامه های الکترونیکی،طرحهای تجاری،طراحی ومهندسی مشترک ،بازاریابی مستقیم وخدمات بعد از فروش رادربرمی گیرد.

درتجارت الکترونیکی فعالیت های شناخته شده ولازم جهت انجام معاملات نظیر یافتن منابع،بازاریابی،مذاکره،صدورسفارش،تحویل،پرداخت وخدمات پس ازفروش انجام می گیرد با این تفاوت که همه این فعالیت ها به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

تجارت الکترونیک،آی تی را به عنوان تسهیل کننده ،ابزار توانمند ساختن وحتی عامل بازدارنده فعالیت های تجاری در میان انواع سازمان ها وابسته می داند.  بنابراین تجارت الکترونیک در جهان آی تی وبانکداری وفعالیت های مالی و همچنین بسیاری از صنایع دیگر شدیدا مورد توجه قرار می گیرد.بانکها و موسسات باید با تعداد کثیری از نقش آفرینان این عرصه رقابت کنندوبا تهدیدات جدی ازسوی تازه واردان خلاق وزیرک مواجه شوند.

فعالیت های مالی،تجارت الکترونیک:

همانگونه که بانکداری وفعالیت های مالی به توسعه تجارت نوین کمک می کند،می تواند موفقیت های گذشته را با کمک به توسعه تجارت الکترونیک  تداوم بخشد.

با توجه به این بیانات می توان گفت فعالیت های مالی الکترونیکی پشتیبانی برای ظهور نیازهای تجارت الکترونیک است. 

 

نقش تجارت الکترونیک دربازار جهانی:

امروزه تجارت الکترونیک از آنچنان گستردگی برخوردار شده است که دیگر نمی توان آنرا پدیده ای جدید ونو حساب آورد بلکه شیوه ای متداول ومعمول در سراسر جهان است که بدون آن رقابت در عرصه ی تجارت بین المللی راغیر ممکن می نمایاند.

بدون شک بانک ها نقشی اساسی درتوسعه تجارت الکترونیک ایفا می کنند.

چون این تجارت توانسته است درطول نقش آفرینی اش بسیاری از واسطه ها را حذف کند.

شما می توانید کالا وخدمات خود را از طریق اینترنت با کمترین هزینه درگستره ی وسیعی ازجهان تبلیغ کنیدوآن را درکوتاهترین زمان به سرتاسرجهان منتقل کنید.

بهرهگیری از تجارت الکترونیک دیگر یک مزیت رقابتی محسوب نمی شود،بلکه الزامی است برای حضور در بازارتجارت جهانی واین مهم جزبامساعدت نظام بانکی تحقق نخواهد یافت.

نقش بانکداری الکترونیک در صرفه جویی ملی:

صرف نظرازپرداختن به چگونگی پیدایش پدیده ای به نام پول که جایگزین مبادلات پایاپای اجناس میان آدمیان درطول تاریخ های گذشته باید به روندی اشاره کرد که باعث شده انسان ها به این باور برسند که دیگر نمی شودروش ابتدایی مبادلات پایاپای را برای بسیاری از معاملات اقتصادی به کار برد.از عوامل این نگرش می توان به مواردی چون گذشت زمان ،افزایش حجم معاملات وهمچنین ارتباط جهانی افراد بایکدیگرواز همه مهمتر ایجاد مبنای خاص برای ارزش گذاری محصولات متنوع اشاره کرد.

تاثیر بانکداری الکترونیک بر سیاست‌های پولی:

ماهی كوچك در حوض بزرگ

چه بخشی از مردم خود را با این فرصت وفق داده‌اند و از آن بهره می‌برند؟ اكثر این افراد، جوان و میانسال، ثروتمند و مرفه هستند كه به شدت و خیلی سریع از تغییر سیاست‌های پولی تاثیر می‌پذیرند. سیستم مالی مناسب و كارآمد، محیطی گسترده و امن برای كسب و كار است.نتیجه گیری

-پیچیدگی‌های فنی، تاثیرات شگرفی بر اصول و ساختار سیستم‌های پول اعتباری گذاشته است.

-بدون توجه به سیستم های مالی موجود، بانكداری با موانع بسیاری روبرو خواهد بود.

-صدور وجوه نقد دیجیتال به مساله‌ای تبدیل می‌شود كه در آن، به جای تاكید بر اهمیت نهادها و نقش نهادهای سیاستگذار، به صادر كننده و خود مداری سیستم توجه می‌شود.

اگر سیاست پولی، نقش و جایگاه بسیار مهم اینترنت را در امور پولی و مالی نادیده بگیرد و توجه ویژه‌ای به وجوه نقد نكند، نه سیاست، بلكه تهدید به حساب می‌آید. برعكس، چنانچه سیاست پولی، تاثیرات سیستم مالی اینترنتی را مد نظر داشته باشد، به نحو بهتری می‌تواند به پیشرفت و توسعه اینترنت در كل جامعه منجر گردد. بسیاری از كارشناسان فرض می‌كنند كه روش‌های اینترنتی بانك مركزی، یكی از نمونه‌های بارز قانونگذاری و محدودیت است. با توجه به اینكه هر سیاست پولی و مالی با ریسك همراه است، هیچ چیز نمی‌تواند بانك مركزی را از انتخاب سیاست‌های اینترنتی و شبكه‌ای باز دارد

 

تاثیر کاربرد ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک بر نقدینگی دراقتصادایران:

درسال های اخیر،روند رو به رشد استفاده ازابزارهای نوین پرداخت الکترونیک درسیستم بانکی کشورقابل توجه است،حال آنکه درطی این مدت رشد نقدینگی دراقتصادایران به شدت افزایش یافته است ولذااین گمان می رود که رابطه ای میان استفاده ازابزارهای نوین پرداخت الکترونیک ورشدنقدینگی وجود داشته باشد

   نتایج نشان دهنده رابطه معنی دارومعکوس میان تأثیر استفاده ازابزارهای نوین بانکداری الکترونیک برنقدینگی در اقتصاد ایران می باشد

البته باید این را مد نظر قراردادکه استفاده ازاین کارت ها فراگیرشده.

 

 

تفاوت ایران با دیگرکشورها در اینترنت:

عراق:

وقتی سخن از کشور عراق در میان است ذهن خود به خود روبه جنگ وخونریزی می رود.ولی تا به حال 170کافی نت درعراق وجوددارد. باهزینه ء ساعتی800-1000با سرعت144کیلوبیت درثانیه.

پاکستان:

هزینه کافی نت18000 باسرعت512مگابیت.

هزینه خانگی33،65،80دلارسرعت1،2،3مگابیت.

آذربایجان:

64کیلوبیت تا6مگابیت برابر30تا40منات که معادل 11500تومان ایران.

افغانستان:

ازکافی نت8مگابیت و1دلارولی درخانه48کیلوبیت 2دلار.

هند:

ارائه اینترنت به 10/5میلیون خانه وار معادل 1میلیاردبا سرعت بسیار بالا به صورت رایگان.

عربستان:

ارائه اینترنت رایگان.

کره:

دانلود با سرعت2/16مگابیت بر ثانیه هزینه رایگان درایران سرعت دانلود 5کیلوبیت برثانیه یعنی سرعت اینترنت رایگان کره جنوبی حدود500برابر اینترنت پولی در کشور ماست.

 

 

 

 

 

نکاتی در مورد بانک تات:

دلیل انتخاب نام تات برای این بانک چه بود؟

در دنیای امروزمرسوم است که نام های منتخب،کوتاه ودارای معانی مختلف باشد.تات نامی باستانی است وریشه درتاریخ کهن این مرز وبوم دارد و برای این جمع مشتاق ومصمم،بیانگر“تجربه،اعتمادوتوسعه“ است.

یکی از سهام داران مؤسس بانک ،متعلق به قوم باستانی تات است.این امر منشأپیشنهاد اولیه اسم شد.ولی در کل تات حروف اختصاری گفته شده است.که تجربه به خاطرآشنایی مدیران با نظام بانکی است.اعتمادلازمه همراهی سپرده گذاران با بانک است وتوسعه کاردرداخل وخارج ازکشورنیزمرادومقصوداین بانک است.

درراه اندازی بانک تات،عنصرفناوری اطلاعات،تاچه حدمدنظرقرارگرفته است؟

اول بایددانست که در این بانک هاچیزی که باعث تمایز بانک هامی شود، نحوهء ارائهء خدمات است.دروضعیت فعلی،باوجودبانک های بزرگی چون ملی وصادرات که ازشعب فراوانی درسراسرکشوربرخوردارند ،بانک های خصوصی که شعباتشان هم محدوداست،امکان رقابت کمی را دارند.لذااین بانک ها،باید بااستفاده ازابزارهای نوین بانکداری الکترونیکی به عرصه بانکداری وارد شوند.

برهمین اساس بانک تات ،ارائهء خدمات به عموم مردم به عنوان بخشی ازبانکداری کلان مورد توجه قرار گرفته است ومقررشده است سوپرمارکتی مالی ارائه دهیم که تمامی خدمات بانکی درآن عرضه شود.

همچنین درواحدی به نام بانکداری چابک،امکاناتی ایجاد خواهد شدکه بانک بتواندبااستفاده از ابزار الکترونیکی وتوسعه خدمات،به تعامل بامشتریان بپردازد.

 

 

 

چه رازیست درپس رگبرگ های پرشماریک درخت!

بانکداري متمرکز بانک کشاورزي که کليه فعاليتهاي بانکي را در تمامي شعب هدايت مينمايد، به نام سامانه مهرگستر نامگذاري گرديده و طي قراردادي در سال 1383 با شرکت پديسار انفورماتيک منعقد گرديد و اهداف اين پروژه بشرح ذيل است:

   

· TCS بانکداري الکترونيک با همياري کمپاني

· M2M پرداخت الکترونيک با همکاري کمپاني

· STL – Horizon نظامهاي مالي با همياري کمپاني

·  مرکز ارتباط سبز (Contact Center) با همکاري کمپاني Altitude

·  مديريت اطلاعات و گزارشات تحليلي بانک

·  نصب و راه اندازي و انتقال داده هاي سيستم قديم به سيستم جديد مهرگستر درکليه شعب بانک کشاورزي (System Migration, Data Convertion)

بانک دی چه بانکی است؟

با موافقت بانک مرکزی، سازمان بورس و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری،‌ پذیره نویسی بانک دی از 30 آبان ماه سال جاری توسط بانک کشاورزی آغاز خواهد شد.
 قائم مقام مجری طرح راه اندازی بانک دی با اشاره به سه محور استراتژیک که نشانگر عزم، تفکر و افق نگاه این بانک است، گفت: ارزش آفرینی برای همه مردم ایران، کارآفرینی در سطح ملی و نوآوری (نوآفرینی) در تراز جهانی، سرلوحه کارمان خواهد بود تا یک بانک خصوصی تمام عیار با مزیت رقابتی پایدار، قدرت پاسخگوئی به موقع به مردم و بهره مند از فنون نوین بازاریابی در گستره بین المللی تقدیم مردم نمائیم.
وی تاکید کرد: براساس محور کارآفرینی در سطح ملی برآنیم تا بانک دی در قامت یک مؤسسه مالی چند منظوره علاوه بر خدمات عمومی بانکی، خدمات بانکداری اختصاصی و برای حل مشکل مالی، سرمایه ای و پولی مردم در آینده و سایر خدمات نظیر لیزینگ، صرافی، خدمات بیمه ای و سایر خدمات مالی و بانکی نیز ارائه دهد که در فرصتهای آتی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
وی بانک دی را یک بانک ارزش آفرین خواند و گفت: همه تلاش ما این خواهد بود تا آنچنان که مردم فهیم کشور انتظار دارند بانک دی یک بانک اخلاق مدار باشد و در زمینه تعهد به مقررات بانکداری بدون ربا و پایبند به اخلاق حرفه ای بانکی به رتبه ای در حد الگو قرار گیرد.

سرمایه گذاران بانک دی چه کسانی هستند:

وی سهامداران حقوقی بانک را 12 سهامدار شامل شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه مدیریت سرمایه گذارب خوارزمی، شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران، شرکت خدمات دریایی مهندسی کشتیرانی، صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها،‌ موسسه همیاری غدیر، شرکت کارت ایران، شرکت پاک اندیشان امین، شرکت بیمه دی،‌ شرکت سرمایه گذاری بین المللی سعدی کیش، شرکت صنعتی معدنی و تجاری کاونده اعلام کردو اشخاص حقیقی بر اساس اطلاعات کسب شده ۶۰ درصد سهام این بانک متعلق به فرزندان شهدا، ۵ درصد شاهد، ۵ درصد بیمه دی و ۳۰ درصد نیز پذیره نویسی عام است. اعضای هیات مدیره این بانک نیز از تعدادی از مدیران قبلی بانکهای کشور تشکیل شده که با محوریت رسول اف، یزدخواستی، شهید زاده، سالار، همایون پور تشکیل خواهد شد.

 

منابع :

بانکداری الکترونیک،افزایش مهارت،تغییرنگرش(ماهنامه بانک صادرات وتجارت)

www.EBG.IR               سایت رسمی بانکداری

نشریه داخلی ویژه مسئولان نظام بانکی کشورمرداد1388

خصوصی سازی تحول وتوسعه(مکاتبات داخلی)

تجارت الکترونیک،نقش تجارت دربازارجهانی(ماهنامه اقتصادی بانک سپه)                                ماهنامه بانک رفاه


تهیه کنندگان : میلاد اکبری – هما ابراهیمی

+ نوشته شده در  ۹۱/۰۳/۰۹ساعت 11:34  توسط گروه مدیریت  |